ARCHIWUM Magazynu B&B - zakończył działalność w 2018

Ekonomia i Prawo

Biznes, Ekonomia i Prawo

Producent filmowy – twórca czy inwestor?

Gdyby spytać przeciętnego miłośnika kina, kto był twórcą filmu „Przeminęło z wiatrem”, najprawdopodobniej odpowiedziałby, że David O. Selznick. Także plakaty, jak i napisy w czołówce filmu, wymieniają jego nazwisko obok tytułu: David O. Selznick’s, „Gone with the Wind”. To właśnie Selznick, producent, a nie Victor Fleming, reżyser, postrzegany jest jako twórca tego epokowego dzieła. To producenci odbierają nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej w najważniejszej kategorii – za najlepszy film, a dla reżysera przewidziana jest osobna kategoria. Współcześnie znaczenie indywidualnych producentów nie jest już takie, jak za czasów Selznicka, a przemysł rozrywkowy oparty jest coraz bardziej o wielkie studia filmowe. Pomimo to nikt nie neguje wagi producenta dla powstawania filmu, jego twórczego w...
Biznes, Ekonomia i Prawo

Paliwo na krótki dystans

Kierowcy zajeżdżający na stacje benzynowe na widok rosnących cen paliwa łapią się za głowy i pytają: kiedy wreszcie ceny spadną? Niestety, najbardziej prawdopodobna odpowiedź brzmi: tanio to już było, a do rosnących cen lepiej zacząć się przyzwyczajać. Jak wpłynie to na trendy w branży turystycznej?   Na wysokie ceny ropy pracuje szereg czynników. Pierwszym z nich i najszerzej dyskutowanym jest „premia strachu”, związana z rosnącymi obawami przed konfliktem zbrojnym pomiędzy wspieranym przez USA Izraelem, a rozwijającym program atomowy Iranem. Prawdopodobieństwo wybuchu wojny jest wciąż niewielkie, lecz cały czas narasta i nic nie wskazuje na to, żeby ta „premia za ryzyko” w cenach ropy miała w najbliższej przyszłości zniknąć. Kolejną przyczyną wzrostu cen ropy jest prowadzona prze...
Biznes, Ekonomia i Prawo

Urlop na żądanie – kiedy i w jakich okolicznościach?

Urlop na żądanie nie jest niczym innym, jak urlopem wypoczynkowym. Nie stanowi zatem odrębnego urlopu, ale mieści się i wchodzi w skład ogólnego wymiaru urlopu (art. 154 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: dalej k.p.). W przypadku zatem pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, któremu przysługuje 20 bądź 26 dni urlopu wypoczynkowego, 4 z nich stanowią podstawę urlopu na żądanie. Urlop na żądanie, co godne podkreślenia, przysługuje niezależnie od stażu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy oraz wysokości wymiaru urlopu wypoczynkowego. Pracownik może z niego jednak skorzystać tylko wtedy, gdy przysługuje mu do wykorzystania urlop wypoczynkowy w danym roku kalendarzowym. Należy nadto zauważyć, iż stosuje się do niego w pełni przepisy dotyczące urlopów wypoc...
Biznes, Ekonomia i Prawo

Outsourcing IT w Indiach

 Korzyści i niebezpieczeństwa Jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi gospodarki w Indiach jest branża IT. Oprócz rozwoju własnych przedsięwzięć i projektów technologicznych, Indie stały się ważnym krajem docelowym dla outsourcingu IT. Outsourcing oznacza korzystanie z zasobów zewnętrznych (ang. outside resource using) do wykonywania zadań niezwiązanych z podstawową działalnością firmy, w celu umożliwienia skupienia zasobów przedsiębiorstwa na jego podstawowej działalności. Jednym z najpopularniejszych obszarów działania przedsiębiorstwa, w których stosowany jest outsourcing, jest branża technologii informacyjnej (IT). Indie, jako kraj docelowy outsourcingu IT, zwanego także offshoringiem (outsourcing zasobów, usług lub produkcji do innego kraju) zyskały na popularności ...
Biznes, Ekonomia i Prawo

Walka z wiatrakami

czyli kilka uwag o projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych staje się już nie tylko potrzebą, ale także koniecznością. Oczekiwania wobec ustawodawcy odnośnie stworzenia nowoczesnych i przyjaznych ram prawnych dla wytwarzania i sprzedaży energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych i związanych z tym inwestycji były duże. Czy ustawodawca je spełnił? W świetle przygotowywanego w Ministerstwie Gospodarki projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (a w zasadzie całego pakietu ustaw energetycznych, gdyż oprócz ustawy o odnawialnych źródłach energii przygotowywane są także: ustawa – Prawo gazowe oraz duża nowelizacja Prawa energetycznego) trudno oprzeć się wrażeniu, że ustawodawcy nie uda się sprostać tym wysokim oczekiwaniom, a skutki pro...
Biznes, Ekonomia i Prawo

Wariant recesyjny jest mało prawdopodobny

Prognoza sytuacji gospodarczej Polski na 2012 r. Podzielam ostatnie prognozy głównych międzynarodowych instytucji: Komisji Europejskiej, OECD oraz MFW, które mówią, że to, co jest wysoce prawdopodobne w krajach wysokorozwiniętych w 2012 r., to nie duża recesja, lecz spowolnienie gospodarcze czy wręcz (niemal) stagnacja, a następnie powrót do umiarkowanego tempa wzrostu w roku 2013 i później. Jeżeli w 2012 r. wzrost gospodarczy w UE będzie w obszarze między -1 a +1 proc., oczekiwałbym, że wzrost PKB w Polsce wyniesie około 2 do 3 proc, może nawet bliżej 2 niż 3 proc. Wariant recesyjny ministra Rostowskiego jest, jak sądzę, bardzo mało prawdopodobny. Podsumowanie mijającego roku W sferze realnej 2011 r. był dobry nie tylko w Polsce. Gospodarki w grupie krajów wschodzących, przede wszystkim...
Biznes, Ekonomia i Prawo

Nowe prawo transportowe

Nowe wyzwania dla przedsiębiorców 4 grudnia 2011 r. weszły w życie trzy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) dotyczące zasad i warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego, zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych oraz zasad dostępu do rynku usług autokarowych i autobusowych, tworzące tzw. „pakiet transportowy"1. Nowa regulacja ustanawia wspólne dla krajów Unii Europejskiej zasady podejmowania i wykonywania zawodu przewoźnika, do wykonywania którego konieczne będzie uzyskanie zezwolenia, po spełnieniu kryteriów w zakresie siedziby, kompetencji zawodowych, zdolności finansowej i dobrej reputacji. O ile intencje, jakimi kierował się ustawodawca wspólnotowy uchwalając nowe regulacje, są niewątpliwie słuszne, to sposób ich wprowadzenia i wykonania na te...
Biznes, Ekonomia i Prawo

Umowy nie zawsze „śmieciowe”

W ostatnim czasie zyskuje na popularności pojęcie „umów śmieciowych”, odnoszone do podstaw, na jakich świadczona bywa praca. Choć nie ma jednolitej definicji, to przyjmuje się, że umowy śmieciowe to takie, które nie stanowią podstawy do nawiązania trwałego stosunku pracy, w odróżnieniu do – przede wszystkim – umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony. W praktyce mianem "umów śmieciowych" określa się stosowane przez pracodawców umowy cywilnoprawne (w szczególności umowy o dzieło i umowy zlecenia), współpracę w ramach tzw. samozatrudnienia, umowy o pracę tymczasową, zdarzają się także poglądy zaliczające do tej kategorii terminowe umowy o pracę. Nie podejmując w tym miejscu próby ostatecznego określenia zakresu tego pojęcia, kilka uwag chcielibyśmy poświęcić powszechnie stosowanym umowom...
Biznes, Ekonomia i Prawo

Znaczenie ekonomii społecznej

Pojęcie ekonomii społecznej jest w Polsce stosunkowo nowe. Z definicji ekonomia społeczna jest systemem działań na rzecz ludzi, polegającym na osiąganiu celów społecznych metodami gospodarczymi. Stawia ona na pierwszym miejscu człowieka.Od prywatnej gospodarki ekonomię społeczną odróżnia to, że jej podmioty nie są nastawione na maksymalizację zysku, ale na realizację celów społecznych, z których najważniejszym jest przeciwdziałanie wykluczeniu. Specyfika tej gałęzi ekonomii tkwi w tym, że społeczne są cele działania jej podmiotów i mechanizmy kontrolowania działalności. Główną instytucją stanowiącą podstawę ekonomii społecznej są przedsiębiorstwa społeczne. Zakładanie tych przedsiębiorstw to nowatorski (jak na polskie warunki) sposób mobilizowania wspólnot lokalnych. Oprócz zadań gospodar...
Biznes, Ekonomia i Prawo

Wzór na zysk

Rozmowa z Przemysławem Reminem, twórcą firmy Ekonometria, która od 2002 roku buduje matematyczne modele sprzedaży wykorzystywane w biznesie.   Business&Beauty: Do czego firmie potrzebne jest modelowanie matematyczne? Przemysław Remin: Na przykład do tego, żeby wiedzieć, czy wydatki na reklamę powodują wzrost sprzedaży. Nie wystarczy wydać pieniądze i zobaczyć, czy więcej klientów kupuje produkt firmy? Podam przykład. Mieliśmy klienta, który był przekonany, że jego wydatki na reklamę powodują istotny wzrost sprzedaży. Tymczasem po wykonaniu modelu okazało się, że wzrost sprzedaży spowodowany reklamą był znikomy. Większa sprzedaż, którą właściciel przypisywał reklamie, wynikała z grudniowej „gorączki” zakupów. Czy to oznacza, że można wyliczyć jaka część wzrostu sprzedaży wyni...
Business&Beauty Magazyn