ARCHIWUM Magazynu B&B - zakończył działalność w 2018

Ekonomia i Prawo

Biznes, Ekonomia i Prawo

Rachunek bankowy – firmowy czy prywatny

Niektórzy przedsiębiorcy już na początku swojego biznesu stosują złą praktykę w kwestiach płatności oraz posługiwania się firmowym kontem bankowym. Często to ich prywatne konto staje się bowiem miejscem, na które spływają firmowe przelewy. Tymczasem każda większa kwota, nieznajdująca prostego wytłumaczenia, może być rejestrowana przez bank, a tym samym stanowić podwalinę do ewentualnych roszczeń fiskusa.   Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, tzw. „instytucje obowiązane”, czyli m.in. banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, instytucje finansowe, instytucje pieniądza elektronicznego, firmy inwestycyjne, banki powiernicze przeprowadzające transakcję, której równowartość przekracza 15 tysięcy euro, mają...
Biznes, Ekonomia i Prawo

Różne spojrzenia na problem Grecji

W sprawie problemów strefy euro i Grecji mamy w obiegu publicznym szereg ocen i propozycji, z których dwie są najbardziej popularne, jednak obie, w moim przekonaniu, błędne. Ocena A Pomaganie Grecji, Portugalii, Irlandii to nagradzanie błędnych w przeszłości decyzji tych krajów, zachęcanie do rozrzutności w przyszłości, także subsydiowanie prywatnego sektora bankowego i zmniejszenie presji na Włochy, Hiszpanię i inne kraje, aby doprowadziły swoje finanse publiczne do porządku. To polityka zyskiwania na czasie, która na dłuższą metę zwiększa ryzyko rozpadu strefy euro. Potrzebny jest powrót do zasad traktatu z Maastricht i stuprocentowe dyscyplinowanie. Ocena B Pomoc dla Grecji, Portugalii i Irlandii powinna być znaczna i szybka, ale przede wszystkim w formie darowania części długu pu...
Biznes, Ekonomia i Prawo

Przeniesienie majątkowych praw autorskich

W obrocie gospodarczym powszechne jest wykorzystywanie rozmaitych utworów o różnej treści i formie. Mogą być to przykładowo zamieszczane w czasopismach artykuły i fotografie, utwory muzyczne, multimedialne, strony internetowe, programy komputerowe. Korzystanie z tego rodzaju dzieł wiąże się nierozerwalnie z problematyką częstokroć niedocenianych praw autorskich. Podział praw autorskich – czym można rozporządzać? Wyróżnić można dwie kategorie praw autorskich – osobiste i majątkowe. Pierwsze z nich przysługują twórcy utworu, są niezbywalne, nie podlegają zrzeczeniu się, a ich trwanie nie jest ograniczone czasowo. Są istotne z punktu widzenia konieczności ich respektowania przez wszystkie podmioty wykorzystujące dany utwór oraz odpowiedzialności za ich naruszenie. Z praktycznego punktu wi...
Biznes, Ekonomia i Prawo

Obrót gruntami – przełomowe orzeczenie NSA

Sprzedaż i zakup gruntów są niezwykle istotnymi czynnościami w obrocie gospodarczym. Dlatego tak istotne znaczenie ma wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w składzie siedmiu sędziów, który został ogłoszony w styczniu 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniu z dnia 17 stycznia 2011 r. (sygn. I FPS 8/10), wydał przełomowe orzeczenie w sprawie kwalifikacji podatkowej nieruchomości niezabudowanych. Sędziowie orzekli bowiem, iż dla ustalenia przeznaczenia sprzedawanej nieruchomości gruntowej (jeżeli nie ma dla niej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie wydano decyzji o warunkach zabudowy) istotne znaczenie ma aktualny wypis z ewidencji gruntów i budynków. Aby zrozumieć istotę orzeczenia, konieczna jest znajomość zasad opodatkowania transakcji sprzedaży gruntów pod...
Biznes, Ekonomia i Prawo

Śmieciowy interes, czyli jak uniknąć kary

Każdy przedsiębiorca w pierwszym kwartale roku ma obowiązek przekazać marszałkowi województwa (właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania) zbiorcze sprawozdanie za rok poprzedni o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania tych odpadów. Z dniem 1 stycznia 2011 roku uległy zmianie dokumenty stosowane dla potrzeb ewidencji odpadów – karty ewidencji oraz karty przekazania. Nowe wzory kart ewidencji odpadów i kart przekazania odpadów są opublikowane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, poz. 1673). A mianowicie: 1)       wzór karty ewidencji odpadu – służącej do prowadzenia bieżącej ewidenc...
Biznes, Ekologia, Ekonomia i Prawo, Trendy

Greenwash, czyli „zielone kłamstwo”

Rozwój koncepcji społecznie odpowiedzialnego biznesu sprawia, że wiele znanych firm poszukuje sposobów na wypromowanie swoich produktów poprzez oferowanie konsumentom dodatkowych korzyści w postaci proekologicznego wizerunku. Wykorzystując publiczną wrażliwość w kwestiach takich, jak zmiana klimatu i zrównoważony rozwój, firmy decydują się na zamieszczanie w swoich reklamach stwierdzeń odnoszących się do środowiska naturalnego. Pojawia się jednak pytanie, czy w głoszonych przez siebie hasłach nie posuwają się zbyt daleko? Kiedy zaczyna się tzw. ”zielone kłamstwo”? Czym jest greenwash? Greenwashing są to działania, których celem jest ukazanie firmy, produktu lub usługi jako proekologicznych, podczas gdy w rzeczywistości same produkty bądź rdzeń działalności tej firmy mają negatywny wpływ ...
Biznes, Ekonomia i Prawo

Prognoza sytuacji gospodarczej na rok 2011

Rok 2010 to wychodzenie z globalnego kryzysu, jaki miał miejsce mniej więcej od połowy 2008 r. do pierwszego kwartału 2010. To także czas realizowania się w gospodarce scenariusza umiarkowanie optymistycznego. Dotyczy to zarówno Polski, UE, jaki i gospodarki światowej. Najbardziej widocznymi znakami poprawy koniunktury był powrót aktywności gospodarczej w większości krajów mocno dotkniętych skutkami kryzysu do poziomów niemal przedkryzysowych. Dotyczy to w szczególności produkcji przemysłowej, tempa wzrostu PKB oraz międzynarodowej wymiany handlowej. Dla Polski naturalne albo długofalowe tempo wzrostu to około 4-5 proc. w odniesieniu do PKB i 8-10 proc. dla produkcji przemysłowej. Przez kilka kwartałów w okresie kryzysu mieliśmy, w relacji rok do roku, znaczny spadek produkcji przemysłowe...
Biznes, Ekonomia i Prawo

Reformy bez reform

Analiza merytoryczna Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2010–2013 Uchwalony przez Radę Ministrów Wieloletni Plan Finansowy Państwa (WPFP) na lata 2010–2013 ma zarówno mocniejsze, jak i słabsze strony. Po stronie pozytywów należy wskazać realistyczny charakter tego dokumentu, z którego wynika, że – przy nieco gorszym scenariuszu od zakładanego – przekroczenie 55% relacji państwowego długu publicznego do PKB jest wysoce prawdopodobne. (więcej…)
Biznes, Ekonomia i Prawo

Ochrona dóbr osobistych

W czasach rosnącego znaczenia mediów, które oferują skondensowany, a jednocześnie sensacyjny i tym samym przyciągający przekaz, problem ochrony dóbr osobistych nabiera szczególnego znaczenia. To właśnie w prasie, telewizji czy internecie najczęściej dokonuje się naruszeń tych nierozerwalnie związanych z człowiekiem wartości. (więcej…)
Business&Beauty Magazyn