ARCHIWUM Magazynu B&B - zakończył działalność w 2018

Gospodarczy Gabinet Cieni BCC

Posiedzenie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC
– prognozy na 2015 rok i zadania dla rządu

 

W Pałacu Lubomirskich w Warszawie odbyło się posiedzenie GGC BCC, w którym wzięli udział m.in.: Marek Goliszewski – przewodniczący, dr Janusz Steinhoff – minister gospodarki, prof. Stanisław Gomułka – minister finansów, dr Stanisław Kluza – minister ds. rynków finansowych, dr Irena Ożóg – minister ds. polityki podatkowej, dr Jerzy Kwieciński – minister rozwoju regionalnego, dr Wojciech Nagel – minister ds. ubezpieczeń społecznych oraz Anna Janczewska-Radwan – minister ds. systemu ochrony zdrowia.

Ministrowie Gospodarczego Gabinetu Cieni Business Centre Club dokonali oceny działań rządu w IV kwartale 2014 roku na 2,5 punktu w skali od 0 do 5. To o 0,2 punktu więcej wobec III kw. ubiegłego roku. Działania premier Ewy Kopacz zostały ocenione na 3,5 punktu, a więc o 0,5 pkt. lepiej od oceny działań poprzedniego szefa rządu, Donalda Tuska, w III kw. 2014 r.

Najwyżej zostały ocenione działania w obszarach: prawo gospodarcze, infrastruktura oraz promocja gospodarki za granicą (po 3,5 pkt.), co związane jest z przynoszącą coraz lepsze efekty aktywnością rządu w tych dziedzinach. Największy wzrost liczby punktów względem III kw. 2014 r. (aż o 1,5 pkt.) odnotował obszar prawa gospodarczego co wynika m.in. z przedstawienia dobrych założeń nowego Prawa działalności gospodarczej, które ma zastąpić ustawę o swobodzie działalności gospodarczej i poprawić relacje przedsiębiorca-państwo.

Najbardziej krytycznie ministrowie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC ocenili działania rządu – podobnie jak w poprzednich kwartałach – w zakresie spółdzielczości (0 pkt), uregulowań dot. rynku finansowego i środowiska naturalnego (po 1 pkt). Oceny te potwierdzają niską jakość regulacji w tych obszarach lub niewielkie zainteresowanie ich problemami.

Kolejne posiedzenie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC odbyło się w poniedziałek, 12 stycznia 2015 r. w Warszawie. Poza oceną działań rządu oraz aktywności poszczególnych ministrów, gabinet cieni rekomendował rządowi Ewy Kopacz listę wskazań-priorytetów, których realizacja powinna rozpocząć się jak najszybciej, ze szczególnym uwzględnieniem problemów polskiej służby zdrowia i branży górniczo-energetycznej.

 

WSKAZANIA DLA RZĄDU EWY KOPACZ – PRIORYTETY NA 2015 ROK:

 1. Wizja rozwoju kraju do 2020 roku.
 2. Uchwalenie ustawy o nowej formule dialogu społecznego wg wspólnych założeń związków zawodowych i organizacji pracodawców.
 3. Zmniejszenie deficytu sektora finansów publicznych z obecnego poziomu około 3% PKB do blisko zera, czyli o ok. 50 mld zł.
 4. Rozpatrzenie i przyjęcie prezydenckiego projektu ustawy o zmianach w ordynacji podatkowej.
 5. Przyspieszenie wykorzystania pieniędzy unijnych z mijającej perspektywy finansowej 2007-2013.
 6. Opracowanie i wdrożenie koncepcji restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego oraz uchwalenie ustawy o korytarzach przesyłowych.
 7. Opracowanie i wdrożenie skutecznych narzędzi walki z przestępczością podatkową, zwłaszcza w zakresie podatku VAT.
 8. Stworzenie nowego, dostosowanego do obecnych realiów rynku pracy, Kodeksu pracy.
 9. Podjęcie działań o charakterze systemowym w obszarze prawa ubezpieczeń społecznych i demografii. Rozwój dodatkowych ubezpieczeń emerytalnych, które mogą stanowić jedyne, gotówkowe uzupełnienie przyszłej, niskiej emerytury z ZUS.
 10. Zadeklarowanie i realizacja obecności Polski w procesie tworzenia Unii Bankowej w Unii Europejskiej.
 11. Pilne powołanie zespołu roboczego ds. wdrażania pakietu onkologicznego i kolejkowego, składającego się z przedstawicieli wszystkich interesariuszy, w tym strony społecznej. Zadaniem zespołu miałoby być przygotowanie projektu nowelizacji tego pakietu ustaw.
 12. Usprawnienie systemu zamawiania uzbrojenia i sprzętu wojskowego, aby efektywnie modernizować polską armię.
 13. Podjęcie działań ograniczających rozproszenie funduszy promocyjnych na zbyt dużą liczbę agend wykonawczych, aby zwiększyć efektywność wydawania środków i wsparcia polskich przedsiębiorców za granicą.
 14. Stworzenie ośrodka sterowania procesem cyfryzacji i informatyzacji Polski, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania oraz monitorowania projektów informatycznych polskiej administracji.
 15. Stworzenie spójnej strategii zawierającej planowane narzędzia wspierania start up’ów i przedsiębiorczości w nowej perspektywie finansowej UE. Wprowadzenie ulg dla osób fizycznych inwestujących w start up’y.
 16. Rozpoczęcie prac nad ustawowym uregulowaniem systemu stanowienia prawa w Polsce i wyeliminowanie przypadków  naruszania procedur, zawartych w Regulaminie pracy Rady Ministrów z 2014 r.
 17. Implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania energii ze źródeł odnawialnych, którą rząd zobowiązał się wdrożyć do końca 2011 r. Dotkliwą konsekwencją za brak wdrożenia może być ograniczenie środków z budżetu UE na lata 2014-2020 na rzecz inwestycji OZE w Polsce.
 18. Umożliwienie spółdzielniom mieszkaniowym korzystania z kredytów w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” oraz nabywania mieszkań spółdzielczych na wolnym rynku.

 

 

Gospodarczy Gabinet Cieni BCC powstał w kwietniu 2012 roku, aby wspierać działania rządu służące gospodarce oraz inspirować i monitorować prace resortów kluczowych z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości. To gabinet gospodarczych fachowców, będących najbliżej problemów, z którymi na co dzień zmagają się polscy przedsiębiorcy i gospodarka.

Business&Beauty Magazyn