ARCHIWUM Magazynu B&B - zakończył działalność w 2018

Śmieciowy interes, czyli jak uniknąć kary

Każdy przedsiębiorca w pierwszym kwartale roku ma obowiązek przekazać marszałkowi województwa (właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania) zbiorcze sprawozdanie za rok poprzedni o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania tych odpadów.

Z dniem 1 stycznia 2011 roku uległy zmianie dokumenty stosowane dla potrzeb ewidencji odpadów – karty ewidencji oraz karty przekazania. Nowe wzory kart ewidencji odpadów i kart przekazania odpadów są opublikowane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, poz. 1673). A mianowicie:

1)       wzór karty ewidencji odpadu – służącej do prowadzenia bieżącej ewidencji odpadów w zakresie np. ilości wytwarzanych odpadów, poddawanych odzyskowi lub unieszkodliwianiu oraz przekazywanych lub przyjętych od innych podmiotów;

2)       wzór karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych – stosowanej tylko w oczyszczalniach ścieków;

3)       wzór karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – prowadzą ją tylko zakłady przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

4)       wzór karty ewidencji pojazdu wycofanego z eksploatacji – dotyczy tylko stacji demontażu oraz prowadzących punkty zbierania pojazdów;

5)       wzór karty przekazania odpadu – wykorzystywanej przy przekazywaniu odpadów innym podmiotom, sporządzanej przez przekazującego odpad, następnie wypełnianej przez transportującego odpad oraz przyjmującego odpad.

Zgodnie z zapisami tegoż rozporządzenia każdy posiadacz odpadów lub podmiot odpowiedzialny za ich transport jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów oraz sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych. Przedsiębiorca, który nie wykonuje tego obowiązku, wykonuje go nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega karze pieniężnej w wysokości 10.000 zł. Karę tę wymierza w drodze decyzji administracyjnej właściwy inspektor ochrony środowiska.

Z kontroli przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wynika, że przedsiębiorcy często błędnie interpretują przepisy ustawy o odpadach. Dość istotnym uchybieniem jest złe zakwalifikowanie substancji i przedmiotów do odpadów lub produktów. Materiały mogą być kwalifikowane jako produkt tylko w sytuacji, gdy są one wykorzystywane w konkretnym celu i spełniają określone wymagania jakościowe. Natomiast jeżeli materiały nie spełniają obu tych warunków należy uznać je za odpad, a ich przekazanie ma charakter pozbycia się.

Przeanalizujmy w takim razie trzy podstawowe kroki ku pierwszej karze „odpadowej”:

1)      nielegalne wytwarzanie odpadów i naruszanie warunków istniejącej już prawomocnej decyzji administracyjnej;

2)       prowadzenie gospodarki odpadami w obrębie przedsiębiorstwa bez wymaganych zezwoleń;

3)      przekazywanie wytwarzanych odpadów podmiotom, które nie uzyskały należytych zezwoleń.

Prace legislacyjne nad ustawą odpadową przebiegały w oparciu o dyrektywy unijne i jej zapisy, należycie i drobiazgowo opisujące obowiązki przedsiębiorców i osób fizycznych w kwestii prawidłowej gospodarki odpadami. Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o odpadach posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych. Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 13 ww. ustawy przez posiadacza odpadów rozumie się każdego, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną), z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów.

Skoro przeanalizowaliśmy trzy podstawowe błędy, popełniane przez przedsiębiorców, co w takim razie należy robić, aby tej listy nie rozszerzać i prawidłowo wykonywać swoje „śmieciowe” obowiązki?

  • Zawsze trzeba stosować najbardziej aktualne formularze i wypełniać je w całości, nie pomijając żadnej części dokumentu.
  • Każda grupa odpadów podlega odpowiedniemu kodowi, który należy prawidłowo oznaczyć.
  • Należy prowadzić pełną i skrupulatną ewidencję wszystkich wytwarzanych, odzyskiwanych lub unieszkodliwianych odpadów.
  • Jeżeli podmiot nie kwalifikuje się do prowadzenia ewidencji uproszczonej, należy pamiętać o wypełnianiu zarówno kart przekazania odpadów, jak i kart ewidencji.
  • Unikać błędów w rocznym sprawozdaniu o gospodarowaniu odpadami oraz o instalacjach do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Tak więc należy baczniej przyjrzeć się naszym firmowym koszom na śmieci i dokładnie przeanalizować, co powstaje w procesie produkcyjnym, aby uniknąć niespodziewanych i jakże zaskakujących wydatków.

————-
Źródło i podstawa prawna: Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, poz. 1673).

 

mgr Karolina Maćkowiak
Specjalista Ochrony Środowiska

 

Business&Beauty Magazyn