ARCHIWUM Magazynu B&B - zakończył działalność w 2018

Tag: Karolina Maćkowiak

Biznes, Ekonomia i Prawo

Śmieciowy interes, czyli jak uniknąć kary

Każdy przedsiębiorca w pierwszym kwartale roku ma obowiązek przekazać marszałkowi województwa (właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania) zbiorcze sprawozdanie za rok poprzedni o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania tych odpadów. Z dniem 1 stycznia 2011 roku uległy zmianie dokumenty stosowane dla potrzeb ewidencji odpadów – karty ewidencji oraz karty przekazania. Nowe wzory kart ewidencji odpadów i kart przekazania odpadów są opublikowane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, poz. 1673). A mianowicie: 1)       wzór karty ewidencji odpadu – służącej do prowadzenia bieżącej ewidenc...
Business&Beauty Magazyn