ARCHIWUM Magazynu B&B - zakończył działalność w 2018

Tag: prawo

Biznes, Ekonomia i Prawo

Zaniżanie odszkodowań komunikacyjnych

Szalejąca na polskim rynku ubezpieczeń komunikacyjnych silna konkurencja istniejących i nowo powstających towarzystw ubezpieczeniowych spowodowała, że każde z nich dla pozyskania kurczącej się liczby klientów zaczęło prześcigać się w oferowaniu coraz to tańszych ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Roczna składka z tytułu polisy OC spadła nawet do kilkuset złotych. Niestety, niska wartość składki spowodowała, że ubezpieczyciele zaczęli przeznaczać coraz mniejsze fundusze na pokrycie zobowiązań z tytułu powstałych w przyszłości szkód komunikacyjnych. Tego typu polityka doprowadziła nieuchronnie do powszechnego już zjawiska wypłacania poszkodowanym mniejszych niż należne odszkodowań. Nierzadko stanowiących niespełna połowę realnej wartości szkody. W p...
Biznes, Ekonomia i Prawo

Miliony za oblanie kawą w McDonald’s

Odszkodowania w amerykańskich procesach cywilnych   Amerykański system prawny w zakresie zasądzonych odszkodowań widziany jest często przez pryzmat holywoodzkich filmów, seriali i związanych z nimi uproszczeń. Uproszczeń, wokół których narosło wiele mitów. Warto się zastanowić, jak niektóre sprawy wyglądają w rzeczywistości. Jedną ze spraw będących przedmiotem wielu mitów i niedomówień był przypadek klientki sieci restauracji McDonald's, która w związku z tym, że oblała się serwowaną w jednej z restauracji kawą, miała domagać się (i otrzymać) odszkodowania sięgającego milionów dolarów. Jak było naprawdę, czy przypadek ten jest reprezentatywny dla amerykańskiej praktyki odszkodowawczej? W sprawie Liebeck v. McDonald's Restaurants (1994) powódka, siedemdziesięciodziewięcioletnia mi...
Biznes, Ekonomia i Prawo

Producent filmowy – twórca czy inwestor?

Gdyby spytać przeciętnego miłośnika kina, kto był twórcą filmu „Przeminęło z wiatrem”, najprawdopodobniej odpowiedziałby, że David O. Selznick. Także plakaty, jak i napisy w czołówce filmu, wymieniają jego nazwisko obok tytułu: David O. Selznick’s, „Gone with the Wind”. To właśnie Selznick, producent, a nie Victor Fleming, reżyser, postrzegany jest jako twórca tego epokowego dzieła. To producenci odbierają nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej w najważniejszej kategorii – za najlepszy film, a dla reżysera przewidziana jest osobna kategoria. Współcześnie znaczenie indywidualnych producentów nie jest już takie, jak za czasów Selznicka, a przemysł rozrywkowy oparty jest coraz bardziej o wielkie studia filmowe. Pomimo to nikt nie neguje wagi producenta dla powstawania filmu, jego twórczego w...
Biznes, Ekonomia i Prawo

Urlop na żądanie – kiedy i w jakich okolicznościach?

Urlop na żądanie nie jest niczym innym, jak urlopem wypoczynkowym. Nie stanowi zatem odrębnego urlopu, ale mieści się i wchodzi w skład ogólnego wymiaru urlopu (art. 154 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: dalej k.p.). W przypadku zatem pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, któremu przysługuje 20 bądź 26 dni urlopu wypoczynkowego, 4 z nich stanowią podstawę urlopu na żądanie. Urlop na żądanie, co godne podkreślenia, przysługuje niezależnie od stażu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy oraz wysokości wymiaru urlopu wypoczynkowego. Pracownik może z niego jednak skorzystać tylko wtedy, gdy przysługuje mu do wykorzystania urlop wypoczynkowy w danym roku kalendarzowym. Należy nadto zauważyć, iż stosuje się do niego w pełni przepisy dotyczące urlopów wypoc...
Biznes, Ekonomia i Prawo

Outsourcing IT w Indiach

 Korzyści i niebezpieczeństwa Jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi gospodarki w Indiach jest branża IT. Oprócz rozwoju własnych przedsięwzięć i projektów technologicznych, Indie stały się ważnym krajem docelowym dla outsourcingu IT. Outsourcing oznacza korzystanie z zasobów zewnętrznych (ang. outside resource using) do wykonywania zadań niezwiązanych z podstawową działalnością firmy, w celu umożliwienia skupienia zasobów przedsiębiorstwa na jego podstawowej działalności. Jednym z najpopularniejszych obszarów działania przedsiębiorstwa, w których stosowany jest outsourcing, jest branża technologii informacyjnej (IT). Indie, jako kraj docelowy outsourcingu IT, zwanego także offshoringiem (outsourcing zasobów, usług lub produkcji do innego kraju) zyskały na popularności ...
Biznes, Ekonomia i Prawo

Walka z wiatrakami

czyli kilka uwag o projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych staje się już nie tylko potrzebą, ale także koniecznością. Oczekiwania wobec ustawodawcy odnośnie stworzenia nowoczesnych i przyjaznych ram prawnych dla wytwarzania i sprzedaży energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych i związanych z tym inwestycji były duże. Czy ustawodawca je spełnił? W świetle przygotowywanego w Ministerstwie Gospodarki projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (a w zasadzie całego pakietu ustaw energetycznych, gdyż oprócz ustawy o odnawialnych źródłach energii przygotowywane są także: ustawa – Prawo gazowe oraz duża nowelizacja Prawa energetycznego) trudno oprzeć się wrażeniu, że ustawodawcy nie uda się sprostać tym wysokim oczekiwaniom, a skutki pro...
Biznes, Ekonomia i Prawo

Nowe prawo transportowe

Nowe wyzwania dla przedsiębiorców 4 grudnia 2011 r. weszły w życie trzy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) dotyczące zasad i warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego, zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych oraz zasad dostępu do rynku usług autokarowych i autobusowych, tworzące tzw. „pakiet transportowy"1. Nowa regulacja ustanawia wspólne dla krajów Unii Europejskiej zasady podejmowania i wykonywania zawodu przewoźnika, do wykonywania którego konieczne będzie uzyskanie zezwolenia, po spełnieniu kryteriów w zakresie siedziby, kompetencji zawodowych, zdolności finansowej i dobrej reputacji. O ile intencje, jakimi kierował się ustawodawca wspólnotowy uchwalając nowe regulacje, są niewątpliwie słuszne, to sposób ich wprowadzenia i wykonania na te...
Biznes, Ekonomia i Prawo

Umowy nie zawsze „śmieciowe”

W ostatnim czasie zyskuje na popularności pojęcie „umów śmieciowych”, odnoszone do podstaw, na jakich świadczona bywa praca. Choć nie ma jednolitej definicji, to przyjmuje się, że umowy śmieciowe to takie, które nie stanowią podstawy do nawiązania trwałego stosunku pracy, w odróżnieniu do – przede wszystkim – umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony. W praktyce mianem "umów śmieciowych" określa się stosowane przez pracodawców umowy cywilnoprawne (w szczególności umowy o dzieło i umowy zlecenia), współpracę w ramach tzw. samozatrudnienia, umowy o pracę tymczasową, zdarzają się także poglądy zaliczające do tej kategorii terminowe umowy o pracę. Nie podejmując w tym miejscu próby ostatecznego określenia zakresu tego pojęcia, kilka uwag chcielibyśmy poświęcić powszechnie stosowanym umowom...
Biznes, Ekonomia i Prawo

Rachunek bankowy – firmowy czy prywatny

Niektórzy przedsiębiorcy już na początku swojego biznesu stosują złą praktykę w kwestiach płatności oraz posługiwania się firmowym kontem bankowym. Często to ich prywatne konto staje się bowiem miejscem, na które spływają firmowe przelewy. Tymczasem każda większa kwota, nieznajdująca prostego wytłumaczenia, może być rejestrowana przez bank, a tym samym stanowić podwalinę do ewentualnych roszczeń fiskusa.   Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, tzw. „instytucje obowiązane”, czyli m.in. banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, instytucje finansowe, instytucje pieniądza elektronicznego, firmy inwestycyjne, banki powiernicze przeprowadzające transakcję, której równowartość przekracza 15 tysięcy euro, mają...
Biznes, Ekonomia i Prawo

Przeniesienie majątkowych praw autorskich

W obrocie gospodarczym powszechne jest wykorzystywanie rozmaitych utworów o różnej treści i formie. Mogą być to przykładowo zamieszczane w czasopismach artykuły i fotografie, utwory muzyczne, multimedialne, strony internetowe, programy komputerowe. Korzystanie z tego rodzaju dzieł wiąże się nierozerwalnie z problematyką częstokroć niedocenianych praw autorskich. Podział praw autorskich – czym można rozporządzać? Wyróżnić można dwie kategorie praw autorskich – osobiste i majątkowe. Pierwsze z nich przysługują twórcy utworu, są niezbywalne, nie podlegają zrzeczeniu się, a ich trwanie nie jest ograniczone czasowo. Są istotne z punktu widzenia konieczności ich respektowania przez wszystkie podmioty wykorzystujące dany utwór oraz odpowiedzialności za ich naruszenie. Z praktycznego punktu wi...
Business&Beauty Magazyn