ARCHIWUM Magazynu B&B - zakończył działalność w 2018

OBYWATELE DO SENATU


Inicjatywy ustawodawcze, które zamierzają podjąć przedstawiciele środowisk gospodarczych w Senacie RP :

– ustawa o przekształceniu Senatu w Izbę Samorządową,

– ustawa o rozpoczęciu prac nad Umową Społeczną,

– ustawa o przekształceniu Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych w samodzielną instytucję uzgadniania interesów między rządem, związkami zawodowymi i pracodawcami, powoływaną i podporządkowaną Sejmowi,

– ustawa o zmianie Konstytucji RP umożliwiająca m.in. wprowadzenie waluty euro w Polsce,

– ustawa o Senackim Komitecie ds. Odbiurokratyzowania Administracji Państwowej i ograniczeniu liczby przepisów, certyfikatów, koncesji i zezwoleń,

– ustawa o zrównoważeniu finansów państwa,

– ustawa o obowiązku sporządzania przez rząd rocznego sprawozdania finansowego prezentującego sytuację finansową państwa,

– ustawa o odpowiedzialności Prezesa Rady Ministrów za wydatkową stronę budżetu państwa,

– ustawa o regionalnych komisjach dialogu społecznego i obowiązku organizowania przez władze państwowe tzw. wysłuchań publicznych w sprawach najbardziej ważkich dla życia obywateli i rozwoju danego regionu,

– ustawa o obowiązku kontrolowania deficytu budżetowego przez Sejm na podstawie wskazanych przez rząd źródeł jego finansowania,

– ustawa o bezpieczeństwie energetycznym państwa,

– ustawa o samorządzie gospodarczym,

– ustawa o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej dla osób doprowadzających do celowego bankructwa, stwierdzonego wyrokiem sądu,

– ustawa o dyplomacji gospodarczej,

– ustawa o wojewódzkich zespołach budowy parków technologicznych,

– ustawa o elektronicznej formule zamówień publicznych w sektorze finansów państwa,

– ustawa o wsparciu finansowym przedsiębiorstw związanym z reinwestycjami oraz nakładami na badania i rozwój,

– ustawa o utworzeniu rządowego Funduszu Stypendialnego dla najzdolniejszych studentów,

– ustawa o przekazywaniu kompetencji administracji rządowej organom samorządowym w sprawach obywatelskich, bezpieczeństwa transportu i przyrody,

– ustawa o decentralizacji dochodów publicznych, związanych z finansowaniem celów samorządowych (Fundusz Pracy, PFRON, NFOZ),

– ustawa o apolityczności korpusu Służby Cywilnej i kwalifikacjach zawodowych i etycznych urzędników państwowych,

– ustawa o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym i uproszczeniu procedur, sprawozdawczości oraz prowadzeniu szkoleń,

– ustawa o powszechnym i obywatelskim wyborze sędziego i prokuratora,

– ustawa o powoływaniu zespołów pojednawczych w sporach pomiędzy pracownikami a pracodawcami jako formy postępowania przedsądowego,

– ustawa o instytucji mediatora w obrocie gospodarczym odciążającego sadownictwo powszechne.

Business&Beauty Magazyn