ARCHIWUM Magazynu B&B - zakończył działalność w 2018

Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni

W październiku ub.r. Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie* przeprowadziło debatę pt. „Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni”. W dyskusji panelowej wzięli udział m.in.: prof. Jerzy Gawinecki (Wojskowa Akademia Techniczna), płk Piotr Januszewicz (Sztab Generalny Wojska Polskiego), dr Krzysztof Liedel (Biuro Bezpieczeństwa Narodowego), dr Krzysztof Różanowski (Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki), dr Ryszard Szpyra (Akademia Obrony Narodowej). Debatę poprowadził prof. Piotr Sienkiewicz z Akademii Obrony Narodowej.

 

BEZPIECZEŃSTWO CYBERPRZESTRZENI
REKOMENDACJE STOWARZYSZENIA EURO-ATLANTYCKIEGO

Tezy

Postęp w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) przyniósł rozwój społeczeństwa informacyjnego i nowy wymiar działania – cyberprzestrzeń. Na początku lat 90. ub. wieku cyberprzestrzeń uznano za nowy wymiar pola walki i bezpieczeństwa narodowego (międzynarodowego). Przyniosło to koncepcje takie, jak infowar, cyberwar, netwar oraz realne zagrożenia cyberterrorystyczne. Do istotnych współczesnych problemów politycznych i badawczych należy zaliczyć następujące: swoistość cyberprzestrzeni i specyfikacja zagrożeń cybernetycznych dla bezpieczeństwa narodowego, ryzyko zagrożeń cybernetycznych dla bezpieczeństwa narodowego RP, bezpieczeństwo Europejskiej Przestrzeni Cybernetycznej, uwarunkowania organizacyjne i prawne bezpieczeństwa cybernetycznego UE, NATO i RP, możliwość „cybernetycznego Pearl Harbor”, wnioski z Rządowego Programu Ochrony Cyberprzestrzeni RP na lata 2011-2016, warunki i możliwość ogłoszenia stanu wyjątkowego z powodu zagrożeni cybernetycznego.

Rekomendacje

W celu zapewnienia pożądanego poziomu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni państwa właściwe jest podjęcie działań w obszarach:

Uregulowań prawnych:
–   Powierzenie Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji odpowiedzialności za koordynację ogólnej polityki bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP.
–   Uchwalenie Rządowego Programu Ochrony Cyberprzestrzeni RP na lata 2011-2016.
–    Uchwalenie Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej, w którym zagrożenia teleinformatyczne i ochrona przed nimi są traktowane jako integralny element jej ochrony.
–    Dokonanie zmian w istniejących aktach prawnych w celu precyzyjnego określenia roli, odpowiedzialności oraz uprawnień w zakresie prowadzenia działań w cyberprzestrzeni przez instytucje oraz organizacje państwowe i prywatne, a także osoby prywatne.
–    Wprowadzenie zmian prawnych regulujących zasadę wymiany informacji oraz współpracę pomiędzy instytucjami państwowymi a podmiotami prywatnymi (przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, wiodący dostawcy sprzętu, wiodący dostawcy usług informatycznych, itp).
–    Wprowadzenie zmian legislacyjnych określających zasady wykorzystania instrumentów cybernetycznych do prowadzenia aktywnej obrony cyberprzestrzeni, oraz stworzenie możliwości wykorzystania tych instrumentów w podejmowaniu działań wyprzedzających;
–    Dokonanie precyzyjnego podziału obszarów kompetencji i odpowiedzialności w odniesieniu do bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP oraz stworzenie podstaw prawnych współpracy z sektorem prywatnym w tym zakresie.

Badań i rozwoju systemu cyberobrony:
–    Zaktywizować ośrodki naukowo-badawcze do prowadzenia badań naukowych, rozwoju technologii bezpieczeństwa, metodyk analiz i oceny bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP, itp.
–    Wspomóc przedsiębiorców w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych w tym zakresie i stworzyć mechanizmy regulujące wdrożenie wyników tych prac do działań administracji publicznej.
–    Stworzyć program Edukacja dla bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, skierowany do obywateli, urzędników oraz funkcjonariuszy, mający na celu zwiększenie świadomości potrzeby indywidualnego bezpieczeństwa podczas wykorzystywania sieci komputerowych i Internetu jako składowej bezpieczeństwa państwa.
–    W ramach tego programu uznać rok 2012 za Rok Ochrony Cyberprzestrzeni (ROC) i prosić Prezydenta RP o patronat, by pod jego auspicjami podjąć publiczną debatę, jakimi przesłankami musi się on kierować, by wprowadzić jeden ze stanów nadzwyczajnych po cyberataku.
–    Rozwijać programy nauczania we wszystkich typach szkół w zakresie podstaw bezpiecznej eksploatacji systemów informatycznych – budowanie powszechnej świadomości bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.

Organizacyjnym i funkcjonalnym:
–    Racjonalizacja struktury systemu podejmowania decyzji strategiczno-politycznych w kontekście możliwych i prawdopodobnych zagrożeń bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz konsolidacja struktur w poszczególnych resortach i na szczeblu rządowym.
–    Uznać konieczność współpracy i podziału odpowiedzialności za obszary cyberprzestrzeni między CERT.GOV.PL (administracja publiczna), MIL CERT (wojsko), a CERT Polska, TP CERT, CERT PIONIER, CERT PLIX oraz innymi zespołami CERT istniejącymi w Polsce (biznes i osoby prywatne).
–    Wykonywać cykliczne, kompleksowe, wielopoziomowe (od szczebla strategicznego do podstaw fizycznej realizacji) analizy ryzyka zakłócenia funkcjonowania infrastruktury krytycznej z uwzględnieniem zagrożeń cybernetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów SCADA (z ang. Supervisory Control And Data Acquisition).
–    W ramach programów ochrony infrastruktury krytycznej kraju wykonywać cykliczne, kompleksowe, wielopoziomowe (od szczebla strategicznego do podstaw fizycznej realizacji) analizy ryzyka zagrożeń bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej z uwzględnieniem zagrożeń cybernetycznych (np. sterowanie systemami przesyłu energii, informacji powietrznej, zakładów produkcyjnych).
–    Stworzenie systemu wymiany informacji (on-line) operacyjnych pomiędzy poszczególnymi podmiotami, zarówno państwowymi, jak i prywatnymi oraz rozwój struktury systemu ochrony i aktywnej obrony cyberprzestrzeni we współpracy z nauką i przemysłem.
–    Rozwój zdolności do działań w cyberprzestrzeni dzięki planowaniu i realizacji ćwiczeń międzyresortowych, międzypaństwowych, wraz z podmiotami prywatnymi i organizacjami pozarządowymi (operatorzy telekomunikacyjni, przedsiębiorcy teleinformatyczni, stowarzyszenia fundacje), ukierunkowanych na zbieranie doświadczeń i doskonalenie struktur i procedur w odpieraniu ataków teleinformatycznych na infrastrukturę krytyczną państwa. Pierwszy taki trening/ćwiczenie winno mieć miejsce we wrześniu 2012 r. i łączyć zagadnienia klasycznego zarządzania kryzysowego z ochroną cyberprzestrzeni zgodnie z przeświadczeniem, że dzisiaj mamy do czynienia z pięcioma żywiołami: wodą, ogniem, powietrzem, ziemią i cyberprzestrzenią.

Dostrzega się konieczność uruchomienia „Strategicznego programu osłony kryptograficznej systemów bezpieczeństwa państwa”. W ramach programu należy przewidzieć:
–    Doskonalenie narodowych rozwiązań z zakresu kryptografii we współpracy sfery nauki z firmami komercyjnymi (tworzenie konsorcjów).
–    Wdrożenie wytworzonych urządzeń kryptograficznych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP i bezpieczeństwa państwa.
–    Skrócenie prac certyfikacyjnych w zakresie kryptologii i urządzeń kryptograficznych (np. poprzez tworzenie laboratoriów prowadzących badania wspierające proces certyfikacji).
–    Międzynarodową współpracę nad rozwojem metod ewaluacji ryzyka zagrożeń bezpieczeństwa cyberprzestrzeni oraz analizy podatności na zagrożenia systemów krytycznej infrastruktury państwa itp.

Deabata nt. bezpieczenstwa cyberprzestrzeni, Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie (fot. Ryszard Baranowski)

Możliwość incydentu w cyberprzestrzeni, mającego charakter zewnętrznego zagrożenia państwa, jest obecnie możliwa i bardzo prawdopodobna. Informatyzacja różnych dziedzin życia społecznego spowodowała silne uzależnienie ich funkcjonowania od sieci teleinformatycznych. Mają one wielki wpływ na bezpieczeństwo pojedynczych ludzi, firmy i koncerny, gospodarkę narodową oraz system obronności państwa.

Współczesne systemy informatyczne oraz systemy łączności radiowej ze względu na ogólną dostępność narażone są na ataki zarówno ze strony cyberprzestępców, organizacji terrorystycznych, jak i służb obcych państw. Ataki te najczęściej mają na celu sprawdzenie i praktyczne zweryfikowanie własnej wiedzy atakującego, rozpoznanie obcego systemu informatycznego, kradzież danych wrażliwych lub nawet wykonanie dywersji przez pojedynczych osobników. Zadaniem systemu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP, w tym ochrony kryptograficznej i aktywnego nadzoru administratorów sieci, jest niedopuszczenie do takich ataków, reagowanie na bieżące zagrożenia oraz wykrywanie sprawców.

Z powyższych powodów oczywistym jest, że: w sytuacji szczególnego zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego, w tym spowodowanego działaniami o charakterze terrorystycznym lub działaniami w cyberprzestrzeni, które nie może być usunięte poprzez użycie zwykłych środków konstytucyjnych, Rada Ministrów może podjąć uchwalę o skierowaniu do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o wprowadzenie stanu wyjątkowego. Należy jednak uznać obecny stan prawny za niezadowalający w zakresie oceny i kwalifikacji czynów godzących w bezpieczeństwo informacyjne podmiotów oraz bezpieczeństwo cyberprzestrzeni państwa. Stan ten dotyczy także obecnie stosowanej terminologii oraz ogólnych zasad współpracy międzynarodowej i międzyresortowej w zakresie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP. Proponowana debata publiczna w ramach Roku Ochrony Cyberprzestrzeni miałaby szansę zintegrować działania i zwiększyć świadomość konieczności zapewnienia powszechnego bezpieczeństwa teleinformatycznego.

—————————————————
*Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie (SEA) powstało w 1994 r. i odegrało znaczącą rolę lobbingową na świecie w przyjęciu Polski do NATO. Obecnie misją SEA jest udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego poprzez inicjowanie publicznej dyskusji oraz rozwijanie dialogu z instytucjami odpowiedzialnymi za umacnianie więzów euro-atlantyckich, bezpieczeństwo, obronność i politykę zagraniczną Polski.

Zdjęcia: archiwum SEA, fot. Ryszard Baranowski

Business&Beauty Magazyn